185 ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕರದ ಸಮಾರಂಭ

185 ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕರದ ಸಮಾರಂಭ

Written by BEM School

December 11, 2023

B E M. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಷನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ ಇದರ 185 ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ಜರಗಿದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕರದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಷ್ ಪೆಂಗಲ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು

You May Also Like…