ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ BEM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ BEM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

Written by BEM School

September 23, 2023

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ BEM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.

You May Also Like…